top of page

PSICÒLEGS A CASTELLDEFELS

INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENTATGE

Les dificultats d'aprenentatge són unes condicions que no tenen perquè relacionar-se amb cap trastorn greu però suposen un obstacle en el procés d'aprenentatge que pot remeiar amb el seu detecció primerenca i el correcte tractament de les mateixes.

Quan aquestes dificultats són tractades de manera adequada, poden superar-se i permetre al nen continuar la seva trajectòria escolar amb el rendiment adequat i un augment important de la seva autoestima, salut emocional i benestar generalitzat.

Psicologia infantil a castelldefels, dificultades aprendizaje

DETECCIÓ DE DIFICULTATS D'APRENENTATGE:

SUPORT ESCOLAR CASTELLDEFELS

PLANIFICACIÓ I TÈCNIQUES D'ESTUDI

Sovint, les dificultats d'aprenentatge es troben associades a la manca de planificació i l'ús d'unes tècniques d'estudi inapropiades.

 

Aprendre a organitzar el temps de treball i concretar les tasques a realitzar, així com trobar la millor manera de dur-les a terme, augmenta el rendiment i suposa una millora substancial en el procés d'aprenentatge i els resultats obtinguts.

REEDUCACIONS

REEDUCACIONS ESCOLARS CASTELLDEFELS

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions personalitzades que tenen com a objectiu treballar al voltant de les dificultats que interfereixen en l'àmbit acadèmic.

 

En elles, es treballa per reduir els comportaments o conductes poc adequats o que interfereixen en el procés d'aprenentatge, promovent les actituds i tècniques que ajudin al seu correcte desenvolupament.

Alguns dels diagnòstics en que la reeducació té especial interès són:

- Trastorn per Dèficit d'Atenció, amb o sense             Hiperactivitat (TDA-H)

- Trastorn de l'espectre autista (TEA)

- Trastorns de lectura i escriptura: Dislèxia, Disgrafia,    Discalcúlia i Disortografia

- Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

bottom of page